Mallioppimisen kurssi (Do As I Do) la 27.4. klo 15